fbpx

Urban Ally พื้นที่แห่งใหม่สำหรับคนที่อยากขับเคลื่อน”เมือง” ให้ดีขึ้น

พื้นที่เครือข่ายของการคิดและทำ เพื่อเมืองที่ดีกว่าเดิม

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ใครๆ ก็ฝันอยากจะให้เมืองที่ตนอยู่ดีขึ้นทั้งนั้น เพราะเมืองที่ดีย่อมหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเมืองไปด้วย ไม่แปลกเลยที่ทุกวันนี้ เราจะได้เห็นองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเมืองมากยิ่งขึ้น และหนึ่งในองค์กรล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือ ศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านการออกแบบเมืองและสรรค์สร้าง (ASEAN Connection Centre for Urban Design and Creativity) หรือที่มีชื่อเล่นว่า Urban Ally ที่ขับเคลื่อนผ่านเว็บไซต์ Urbanally.org นั่นเอง

ศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านการออกแบบเมืองและสรรค์สร้าง ก่อตั้งโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมุ่งเป็น “พื้นที่เครือข่ายของการคิดและทำ” ที่ต้องการสร้างกระบวนการเรียนรู้เมืองแบบใหม่ร่วมกับผู้คน ถิ่นที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิต โดย Urban Ally มุ่งผนึกกำลังระหว่างนักวิชาการ ผู้คนและชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจเรื่องเมืองที่เรียกว่า “มิตรเมือง”

Urban Ally แบ่งการทำงานออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่

  1. Lively labs มุ่งศึกษาเมืองใน 5 มิติ ได้แก่ ศิลปะและวัฒนธรรม (Art and culture) การคิดเชิงข้อมูล (Data thinking) พลิกโฉมเมือง (City reinventing) การออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable design) และการแปลงเมือง (Make it happen) 
  2. Open data มุ่งสร้างฐานความรู้และความคิดอันท้าทายว่าถิ่นที่อยู่อาศัยและใช้ชีวิตของเรานั้นสามารถจะดีขึ้นได้อย่างไร และจัดทำข้อมูลเปิด ข้อความ สถิติ แผนที่ ตำแหน่ง ภาพ แผนผัง เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเปิดทั่วโลกกว่า 300 แหล่ง 
  3. Local actions เน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตเมืองด้วยการลงมือทำ ร่วมมือกับมิตรแห่งเมืองหลากหลายกลุ่ม เปิดรับข้อเสนอและแนวคิดใหม่จากคนทุกกลุ่มผู้ใส่ใจเมือง และร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน
  4. Collaboration มุ่งค้นหามิตรแห่งเมืองในพื้นที่ ชุมชน สังคมไทย ตลอดจนมิตรในประเทศเพื่อนบ้าน องค์กรนานาชาติ และสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยน ยกระดับความเข้าใจเมือง และค้นหาทางออกที่ตอบสนองคนทุกกลุ่มในเมืองอย่างเท่าเทียม
  5. Round-Table Conference มุ่งจัดการประชุมทางวิชาการโฉมใหม่ เปิดรับผลงานรูปแบบใหม่ ทั้งบทความ วีดีโอ แอนนิเมชั่น สื่อศิลปะ และอื่นๆ นำเสนอด้วยการเสวนาโต๊ะกลม กันเอง แต่หยั่งลึกในสิ่งสำคัญ

นอกจากกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปีแล้ว ทาง Urban Ally ยังได้เปิดตัวกิจกรรม  Call for Collaboration เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการ ภายใต้หัวข้อสรรค์สร้างพื้นที่แยกส่วนของเมือง  “Refabricate the urban fragments” ในกิจกรรม 2 ประเภทหลัก ได้แก่ Re-frontage Shophouse Design Initiatives มุ่งหาแนวความคิดและกระบวนการใหม่ในการเปลี่ยนตึกแถวในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ และ Old-town Community Engagement กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนเมือง โดยมีรางวัลเป็นทุนสำหรับดำเนินโครงการจำนวน 7 ทุน รวมมูลค่ากว่า 450,000 บาท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ urbanally.org

ศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านการออกแบบเมืองและสรรค์สร้าง ได้รับการสนับสนุนจากโครงการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Urbanally.org หรือที่ facebook.com/urbanally.SU

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

More to explore

“Yesterday I Was, Tomorrow I Will Be” นิทรรศการแห่งความฝันและความสำเร็จของ “Pomme Chan”

ก้าวสู่โลกที่เปี่ยมไปด้วยแพชชั่น ผ่านผลงานศิลปะตั้งแต่ชิ้นแรกที่น้อยคนจะได้เห็น สู่วันที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพร่วมระยะเวลา 20 ปี