fbpx

Terms of Services

Updated: 10 October 2021

Table of Contents

เกี่ยวกับข้อตกลง

 • โปรดอ่านเงื่อนไข และข้อตกลงการให้บริการ (“ข้อตกลง”) ต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้แพลตฟอร์มนี้ เพื่อที่จะได้ทราบถึงสิทธิและข้อผูกพันทางกฏหมาย ระหว่าง Kooper ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท อามิน บาบา จำกัด และบริษัทในเครือ (“เรา”, “พวกเรา”, “บริษัท”, “คูเปอร์”) และคุณ (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) ภายใต้การใช้งาน kooper.co และแอพลิเคชั่นและเว็บไซต์ในเครือ (เรียกรวมว่า “แพลตฟอร์ม”)
 • แพลตฟอร์ม ให้บริการจัดหาสถานที่และโอกาส เพื่อการขายสินค้า “สินค้าดิจิตัล” (Digital Product) หรือ “สินค้าวัตถุ” (Physical Product) ระหว่างคุณ ( “ผู้ฝากขาย” ต่อไปนี้จะเรียกว่าคุณ (“คุณ”) และ “ผู้ซื้อ” บุคคลที่สามผู้ใช้แพลตฟอร์ม (ในที่นี้รวมถึง “ผู้ใช้งาน” ทั่วไปด้วย) 
 • สัญญาขายที่แท้จริงเป็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง และ Kooper ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาฉบับนั้นหรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และจะไม่ยอมรับข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาของธุรกรรมดังกล่าวจะรับผิดชอบต่อสัญญาขายระหว่างคู่สัญญาทั้งหมด บัญชีรายชื่อสินค้า การรับประกันการซื้อและสิ่งอื่นที่คล้ายกัน Kooper ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ Kooper ไม่ทำการคัดกรองล่วงหน้าต่อผู้ใช้ หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่จัดไว้ให้โดยผู้ใช้ Kooper ไม่สามารถรับประกันว่าผู้ใช้จะทำธุรกรรมเสร็จสิ้นจริงๆ
 • ก่อนที่จะเป็นสมาชิกของไซต์ สมัคร/เปิดบัญชี Kooper (“บัญชี”) หรือ กด/คลิกปุ่ม หรือกรอกข้อมูล หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ จากแพลตฟอร์ม (1) คุณจะต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนด นโยบาย และเงื่อนไขทั้งหมดใน และที่เชื่อมโยงกับ เงื่อนไขการให้บริการนี้และคุณจะต้องยินยอมรับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีลิงก์ไว้ในที่นี้ (2) คุณมีอายุถึงตามที่กำหนดในเงื่อนไขการใช้งาน (3) คุณเป็นผู้มีอำนาจเป็นตัวการ (ตามที่ระบุในข้อ 3.3) และยอมรับข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้
 • Kooper สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกไซต์นี้หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา Kooper อาจออกบริการบางอย่างหรือคุณสมบัติของบริการในรุ่นเบต้า ซึ่งอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หรือในลักษณะเดียวกันกับที่รุ่นสุดท้ายอาจทำงาน และเราจะไม่รับผิดในสถานการณ์ดังกล่าว Kooper ยังอาจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของไซต์หรือบริการโดยใช้ดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิด
 • Kooper สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงไซต์หรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้คุณเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยการใช้บริการหรือเปิดบัญชี Kooper คุณได้ให้การยอมรับและความยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ต่อข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างถึงในที่นี่และ/หรือมีลิงก์ไว้ในที่นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ โปรดงดใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์ของเรา หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะให้คำยินยอมต่อข้อกำหนดนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ

สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด

 • Kooper มอบสิทธิ์การใช้งานแบบส่วนตัว ไม่ผูกขาดให้กับคุณ ไม่สามารถโอนสิทธิ ให้ผู้อื่นได้ คุณรับทราบดีว่าเราสามารถเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เข้าใจว่า Kooper เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณและ/หรือการใช้งานบริการของคุณอย่างไร (“ข้อมูลของผู้ใช้”) โดยการใช้บริการหรือให้ข้อมูลทางไซต์ คุณ:

  (1) ยินยอมให้ Kooper เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลของผู้ใช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

  (2) ตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลของผู้ใช้เป็นของ Kooper และของคุณร่วมกัน

  (3) จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก Kooper เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

 • ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คนอื่นผ่านการใช้บริการ (“ฝ่ายผู้รับ”) ตกลงว่าจะ (1) ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ทั้งหมดอันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว (2) อนุญาตให้ผู้ใช้ ซึ่งฝ่ายผู้รับได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ (“ฝ่ายผู้เปิดเผย”) ลบข้อมูลของตนที่เก็บรวบรวมไว้ออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับ และ (3) อนุญาตให้ฝ่ายผู้เปิดเผยตรวจสอบว่าฝ่ายผู้รับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับตน ในแต่ละกรณีของข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น ตามและเมื่อกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้

นโยบายสิ่งของต้องห้าม

 • ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของที่เสนอขายนั้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของนั้นทั้งหมด และได้รับอนุญาตให้ลงรายการไว้เพื่อการขายตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายใดๆ ของ Kooper ก่อนจะลงรายการสิ่งของนั้นบนแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ Kooper จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว ผู้ขายมีหน้าที่ตรวจสอบนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงการแก้ไขปรับปรุงของนโยบายนี้
 • เราต้องการให้ Kooper เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างรายได้ให้กับครีเอเตอร์ คุณสามารถช่วยเราสร้างชุมชนของคนทำงานสร้างสรรค์ที่ปลอดภัยได้ด้วยการ ขายสินค้าที่คุณเป็นผู้สร้างสรรค์เอง หรือ ออกแบบเอง หรือผลิตด้วยตนเอง
 • สินค้าที่ไม่อนุญาตให้ขาย หรือเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Kooper
  • สินค้าหรือเนื้อหาใดๆ ที่ส่งเสริมการแบ่งแยก/เหยียด สีผิว เพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทุพพลภาพ หรือ อายุ ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง เกี่ยวกับนาซี รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขายทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • สินค้าหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่บ่งบอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลอกเลียนแบบ
  • สินค้าภายใต้แบรนด์ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ
  • สินค้าหรือบริการที่ผิดกฏหมาย
  • สินค้าเกี่ยวกับการพนันทุกรูปแบบ
  • หมอดู ฮวงจุ้ย 
  • ซอฟท์แวร์หรือสมาชิก ที่คุณไม่ได้เป็นผู้สร้างหรือเป็นเจ้าของเอง
  • เว็บโฮสติ้ง
  • ตั๋วสำหรับการเข้ากิจกรรม
  • อีบุ๊คที่คุณไม่ได้เป็นผู้เขียนหรือสร้างเอง
  • สินค้าวัตถุ เฟอร์นิเจอร์ที่คุณไม่ได้สร้างขึ้นมาเอง
  • สินค้ามือสอง หรือสินค้าที่ผ่านการใช้แล้วที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเป็นผู้ขายต่อ
  • วัตถุโบราณ
  • เงินสด วัตถุที่ถือว่าเป็นเงินตรา บัตรกำนัล หุ้น หลักทรัพย์ แสตมป์
  • ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวที่มีเนื้อหาลามกหรืออนาจาร
  • เครื่องสำอาง สกินแคร์ น้ำหอม
  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • บุหรี่ เหล้า หรือสินค้าที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือยาสูบ
  • อาวุธ ปืน
  • การโอนเงิน หรือแลกเปลี่ยนเงิน

นโยบายการคืนสินค้า และคืนเงิน

 • Kooper เป็นผู้มีสิทธิเพียงหนึ่งเดียวในการตัดสินใจ จะเป็นผู้พิจารณาคำร้องขอคืนเงินและคืนสินค้าของคุณภายใต้ดุลยพินิจของ Kooper แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าผลการพิจารณาของ Kooper มีผลผูกพัน โดยถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด และตกลงว่าผู้ซื้อจะไม่ดำเนินการทางคดีหรือยื่นข้อเรียกร้องใดๆ ต่อ Kooper หรือต่อบริษัทในกลุ่มของ Kooper จากการพิจารณาดังกล่าว
 • Kooper ไม่รับคืนสินค้า หรือคืนเงินตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • สินค้านั้นละเมิดข้อกำหนดการใช้งานแพลตฟอร์มตามนโยบายสิ่งของต้องห้าม หรือพิสูจน์แล้วว่าเป็นการฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้ซื้อจาก Kooper
  • กรณีที่เป็นสินค้าดิจิตัล (Digital Product) ด้วยธรรมชาติของสินค้าดิจิตัล เมื่อผู้ซื้อทำการขอคืนเงิน ผู้ซื้ออาจยังมีสำเนาของสินค้า หรืออาจได้รับประโยชน์จากสินค้าไปก่อนที่จะขอคืนเงิน ในกรณีนี้ Kooper สงวนสิทธิไม่คืนเงิน ยกเว้นกรณีที่สินค้าที่ผู้ซื้อได้รับ มีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย
  • ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านั้นๆ
  • ด้วยเหตุผลอื่นใดที่ Kooper เชื่อว่าสมควร
 • ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น
  • กรณีที่เป็นสินค้าดิจิตัล (Digital Product)
   • ผู้ขายส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย (เช่น รูปแบบ จำนวนหน้า หรือความยาว ไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
  • กรณีที่เป็นสินค้าวัตถุ (Physical Product) 
   • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
   • สินค้ามีตำหนิ ใช้การไม่ได้และ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
   • สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย
  • ได้ทำข้อตกลงแบบเป็นส่วนตัวกับผู้ขายและผู้ขายต้องส่งคำยืนยันของตนไปยัง Kooper เพื่อยืนยันข้อตกลงดังกล่าว
  • กฏหมายกำหนดให้ต้องมีการคืนเงิน
 • ระยะเวลา
  • ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้าได้ภายในเจ็ด (7) วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
  • ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ Kooper กำหนดภายใน สาม (3) วัน หลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องขอคืนสินค้า ทั้งนี้ สินค้าที่ถูกส่งคืนทุกชิ้นจะต้องส่งคืนโดยผู้ส่งที่ Kooper กำหนด ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น
  • Kooper จะดำเนินการคืนเงิน หรือคืนเงินบางส่วน หรือแจ้งให้ท่านทราบว่าไม่คืนเงิน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ที่รับคำร้องจากผู้ซื้อ
 • ผู้ซื้อจะต้องส่งคำร้องของผู้ซื้อผ่านทางอีเมล contact@kooper.co หรือผ่านแพลตฟอร์ม
 • สภาพของสินค้าที่คืนจะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

การจัดส่งสินค้า

 • เงื่อนไขการใช้บริการจัดส่งฟรีแบบพื้นฐาน (FREE STANDARD DELIVERY)

  • จัดส่งฟรีทุกออเดอร์ ไม่มียอดช้อปขั้นต่ำ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าที่ www.kooper.co 

  • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า
   • บริการจัดส่งฟรีแบบพื้นฐาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 2 – 5 วัน ทำการ
   • สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 3 – 7 วัน ทำการ
  • ระยะเวลาการจัดส่ง จะนับเฉพาะวันทำการ (จันทร์ – เสาร์) กรณีที่ทำรายการสั่งซื้อตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มดำเนินการในวันรุ่งขึ้น สินค้าบางรายการอาจต้องรอผลิตตามคำสั่งซื้อ (Pre-order) จึงอาจส่งผลให้มีระยะเวลาจัดส่งเกินจากที่ระบุไว้
  • สำหรับสินค้าบางรายการที่มีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมาก อาจมีค่าจัดส่งเพิ่มเป็นพิเศษตามที่ระบุเอาไว้ในรายละเอียดของสินค้านั้นๆ
  • พื้นที่พิเศษ (จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี) พื้นที่เกาะ และพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง จะมีระยะเวลาจัดส่งเพิ่มจากที่ระบุไว้ประมาณ 2-3 วัน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ

 • การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายของเรา ซึ่งรวมถึงนโยบายสิ่งของต้องห้าม อาจส่งผลในทางลบแก่ผู้ขายหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมด
  • ถูกลบออกจากรายการเสนอขาย
  • ถูกจำกัดการได้รับสิทธิพิเศษของบัญชี
  • บัญชีถูกระงับและยกเลิก
  • ถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย