fbpx

Scroll down เพื่อรับชมเนื้อหาย้อนหลังทั้งหมด

Global Consumer
Trends and Product
Development

สรุปเทรนด์ผู้บริโภคในอนาคตและการพัฒนา
และปรับสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดโลก

โดย คุณณฐมน ตัณฑ์เกยูร

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ /
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสินค้าสู่ตลาดพรีเมี่ยม

Trend Insight and Product Design

เทรนด์ของตลาดโลกและ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ในยุคนิวนอร์มอล
เพื่อรับกับสถานการณ์โควิด

โดย Sebastien Maleville

Designer | Creative Director |
Educator Jacob Jensen Design
และทีม Jacob Jensen Design

Creating
Brand Identity
& Brand Story

สร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้า
ด้วยงานออกแบบ และการสร้างเรื่องราว
ของแบรนด์เพื่อทำการตลาด

โดย คุณสุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์

Identity Designer & Style Guide Expert

Growing
E-commerce

ธุรกิจเติบโตด้วยอีคอมเมิร์ซ
การส่งออกผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ต่างๆ

โดย คุณทิป-มัณฑิตา จินดา

ผู้ก่อตั้ง Digital Tips Academy

Ace Your
Presentation
Skills

พัฒนาทักษะในการนำเสนอสินค้า
เพื่อสร้างความมั่นใจ

โดย โค้ชลินดา - ลินดา ติกกะวี

Communication Coach,
Trainer เกี่ยวกับจิตวิทยาการสื่อสาร