Visa Sortrakul

Content creator with immense interest in design, culture, eastern philosophy and all things beautiful.

D 17/20 เมื่อนักออกแบบฝรั่งเศสมาสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับดีไซเนอร์ในอาเซียน

การสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างหัตถศิลป์ตะวันออกและดีไซน์ตะวันตก ในโลกการผลิตที่ต่างวิถี ต่างวิธี และต่างขีดจำกัด

Bangkok City of Design ในทรรศนะของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

อาจารย์ อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล คุยกับเราในโอกาสที่กรุงเทพฯ ได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบของ UNESCO Creative Cities Network