The Forgotten 7 กล้องฟิล์มนอกกระแสที่แน่กว่าใคร

The Forgotten 7 กล้องฟิล์มนอกกระแสที่แน่กว่าใคร

ในกระแสกล้องฟิล์มที่กลับมาอีกครั้ง จะเลือกกล้องอย่างไรให้ไม่เหมือนใคร เรามีคำตอบ