Awika

To live is to start questioning

“VERNADOC” หนึ่งในวิธีอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ที่สะท้อนคุณค่าผ่านกระบวนการอันเรียบง่าย

ทำความเข้าใจ Vernadoc กระบวนการศึกษาที่บันทึกข้อมูล และคุณค่าของสถาปัตยกรรมได้อย่างลึกซึ้ง

ศรัณย์ เย็นปัญญา x จารุพัชร อาชวสมิต : หนึ่งอาชีพ สองเจเนอเรชั่น กับความสนุกในการเปลี่ยนขยะเป็นทอง

บทสนทนาระหว่างดีไซเนอร์สองยุค ว่าด้วยความเชื่อ ทักษะ และแก่นแท้ของการเป็นนักออกแบบ รวมถึงแนวทางการทำธุรกิจสร้างสรรค์ให้ยั่งยืนในวิถีที่ต่างกัน