Urban Ally พื้นที่แห่งใหม่สำหรับคนที่อยากขับเคลื่อน”เมือง” ให้ดีขึ้น

พื้นที่เครือข่ายของการคิดและทำ เพื่อเมืองที่ดีกว่าเดิม