fbpx

March 27, 2020

บ้านพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ อีกหนึ่งตึกเก่าหาชมยากกลางกรุงเทพฯ

บ้านฝรั่งหลังงามอายุ 115 ปีของต้นตระกูลไกรฤกษ์มีทั้งความงามและความหลังที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์