“Nostalgia Tourism” การเดินทางเพื่อสัมผัสประสบการณ์ “ย้อนรอยอดีต”

ในกระแส #ฮาวทูทิ้ง เราอยากให้คุณคิดก่อนทิ้ง เพราะของเก่าบางอย่างอาจเพิ่มมูลค่าในโลกยุคใหม่ก็ได้