National Stadium

Vann Molyvann สถาปนิกเขมรผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างชาติผ่านสถาปัตยกรรมในพนมเปญ

สถาปนิกในตำนานผู้ขับเคลื่อน สถาปัตยกรรมยุค New Khmer Architecture โดยนำแนวความคิดในการออกแบบของ Le Corbusier มาปรับใช้กับวัฒนธรรมบ้านเกิด