Day: September 30, 2019

สามสิบปีหลังปฏิบัติการศิลปะไทยร่วมสมัยใน “รอยแยก” คนไทยยังแบเบาะเหมือนเดิมไหมในโลกศิลปะ

ร่วมสัมผัสและเรียนรู้ถึงเหตุปัจจัยของศิลปะไทยร่วมสมัยในช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้น