Kooper Podcast #02 เยี่ยมบ้านกึ่งแกลเลอรี่ของ อตินุช ตันติวิท ผู้ก่อตั้ง ATTA Gallery เล่าความท้าทายในอาชีพ ‘แกลเลอริสต์’

เยี่ยมบ้าน ชมงานศิลปะสะสม และฟังคุณเจื้อย – อตินุช ตันติวิท คุยลึกถึงอาชีพ ‘แกลเลอริสต์’ และระบบการทำงานในโลกการค้าศิลปะที่ยังมีความท้าทายใหม่ๆ เสมอ