‘เบญจเมธา’ สืบสานวิถีไทยมลายูผ่านงานคราฟต์และการออกแบบ

นักออกแบบจากปัตตานีที่นำเสนอความเชื่อและปรัชญาท้องถิ่นผ่านงานออกแบบ